vyAkhyAnAs on MBTN

-source Dr.Vyasanakere Prabhanjanacharya's kannada translation of work


1. shrIvyAsatIrthakRuta vyAkhyAna (bhAratabhAvapaMcikA)

2. shrIvEdAMgatIrthakRuta vyAkhyAna

3. shrIvAdirAjatIrthashrIcaraNakRuta bhAvaprakAshikA

4. shrIsatyAbhinavatIrthakRuta durGaTArthaprakAshikA

5. shrImadhusUdanabhikShukRuta pramANasaMgraha

6. shrIsatyadharmatIrthakRuta vyAkhyAna
(Fourth chapter only)

7. shrIvaradarAjAcAryakRuta maMdasubOdhinI

8. shrIanaMtabhaTTakRuta sattattwamAlA

9. shrIjanArdanabhaTTakRuta padArthapradIpikA

9. shrIjanArdanabhaTTakRuta padArthapradIpikA

10. shrItAmraparNishrInivAsAcAryakRuta pramEyamaNimAlA

11.shrItAmraparNishrInivAsAcAryakRuta pramEyamAlA

12. shrICalArinarasiMhAcAryakRuta vyAkhyAna

13. shrIkarnATakakRuShNAcAryakRuta vyAkhyAna

14. shrIkarnATakakRuShNAcAryasUnukRuta virOdhabhaMjanI

15. shrIrAmAcAryakRuta bhAvavivRuti

16. shrIshrInivAsAcAryakRuta bhAvacaMdrikA

17. shrIcaTTIkOnEryAcAryakRuta sarvaTIkAnusAriNI

18. shrIcakrapANishrInivAsAcAryakRutavyAkhyAna (virOdhOddhAraH - kaMTakOddhAraH )

19. shrItirumalAcAryakRuta pramANAsaMgraha(ativishadavAkyavivRuti)

20.bhAratashrInivAsAcArya vyAkhyAna

21. shrIdIpOpapadabhImAcAryashiShyakRuShNAcAryakRuta-durGaTArthaprabOdhinI (durGaTArthapradIpikA)

22. pramANasaMgraha(gUDhakartRuka)

23. shrIsaMkarShaNAcAryakRuta vyAkhyAna(shubhaprakAshikA)
(mai.pi.5070)

24. bidarahaLLivEMkaTapatyAcAryashiShyakRuta draupadyutpattipratipAdakAcAryavAgbhAvasaMgraha

25. draupadyutpattyAdipratipAdakavAkyAnAM bhAvaprakAshanam (gUDhakartRuka)


Comments